Vad är IT

IT är en förkortning av Informationsteknik vilket är ett begrepp för utvecklingen av kommunikation genom olika databaserade nätverk. Redan under början av 1990-talet började man prata om hur IT skulle kunna användas för att göra företagen mer lönsamma, mer effektiva och mer produktiva. Genom datasystem, nätverk och programvara kunde man utveckla företagsanpassade lösningar. Denna IT-strategi gjorde att företagen kunde effektivisera sin verksamhet och därmed öka försäljningen och som ett resultat av detta även företagets lönsamhet.

Kommunikationskanaler

IT kan användas för många olika kommunikationskanaler som exempelvis Internet, e-post, sociala medier men också radio och tv. Det är kanaler där man kan nå ut till en större grupp människor. Genom att ha en IT-strategi för exempelvis företagets marknadsföring kan man skapa riktade kampanjer mot de målgrupper där det finns potentiella köpare.

Likaså kan exempelvis politiker använda sig av IT för att nå ut till potentiella väljare inför ett val. IT är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt. En implementering av en ny IT-strategi på ett företag innebär nästan alltid att företaget kan minska sina kostnader och öka sin lönsamhet, om det görs på rätt sätt. En felaktig IT-strategi kan vara en katastrof för ett företag eller en myndighet och kan istället öka kostnaderna, minska effektiviteten och därmed också minska lönsamheten. Därför är det A och O att den som hanterar företagets IT också har tillräcklig kompetens för att klara av denna hantering.

IT inom myndigheter

Sedan början av 2000-talet har också de svenska myndigheterna börjat använda sig av IT för att kunna bli effektivare och för att kunna nå ut till folket på ett enklare sätt. Myndigheter och kommuner började lansera hemsidor för sina verksamheter så att de enkelt kunde informera medborgarna om sin verksamhet och hur medborgarna går tillväga för att kunna erhålla tjänster. Snart började det även att bli möjligt att kommunicera med myndigheterna online och i samband med att BankID började användas kunde medborgarna också hämta ut och lämna information om sig själva.

Många myndigheter har också bristande säkerhet vilket har lett till att data från myndigheter har läckt ut eller att fel personer har tillgång till data som inte är till för alla. Att flera myndigheters IT-system saknat högsta säkerhet och ett ansvarsfullt säkerhetstänk har lett till att hemlig information har kunnat delas med främmande makt, som i fallet med Transportstyrelsen där man outsourcade sin verksamhet till utlandet.

Tyvärr har ett flertal större IT-implementationer hos myndigheter blivit misslyckade så att det har lett till att effektiviseringen hos myndigheterna som drabbats förblivit oförändrad eller minskat. Detta beror på att det inte har funnits tillräckligt med kompetens hos den IT-ansvarige men också att förståelsen för IT inte har varit tillräcklig hög hos beslutsfattarna inom myndigheterna.